Home » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych w ramach strony internetowej https://cspautomotive.com („Platforma”).

 

Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO, tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Każdy, kto korzysta z Platformy powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii śledzących wykorzystywanych w związku z funkcjonowaniem Platformy.

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  • Administratorem danych osobowych jest Exacto Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-745) ul. Jasnodworskia 3B/271, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000623940, NIP: 5222980786, REGON: 143758000, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000 zł (zwana dalej „Usługodawcą”).
  • Każda osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z Usługodawcą, będącym administratorem jej danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: support@exacto-group.com lub poprzez list wysłany na adres wskazany w ust. 1.1. powyżej.
  • Usługodawca powołał Inspektora Ochrony Danych – pana Bartłomieja Serafinowicz. Kontakt z nim jest możliwy mailowo na adres iod@exacto-group.com oraz pod numerem telefonu 664-272-989.

 

 1. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
  • Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz danych podanych przez osobę, której dane dotyczą, przed rozpoczęciem korzystania z Platformy. Przetwarzanie danych osobowych, które przetwarza Usługodawca może dotyczyć w szczególności: i) imienia, ii) nazwiska; iii) adresu e-mail; iv) nazwy firmy (pracodawcy/zleceniodawcy); v) numer telefonu; vi) adres IP; vii) inne dane dobrowolnie podane przez daną osobę.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niewskazanie danych osobowych uniemożliwi kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego. Charakter działań podejmowanych przez Usługodawcę uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy.
  • Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 

cel przetwarzaniazakres danychpodstawa prawna przetwarzania

 

okres przetwarzania danych
zapewnienie dostępu do Platformyadres IP, pliki cookies niezbędne do wyświetlenia Platformyart. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Usługodawcy jako administratora polegający na umożliwieniu wyświetlania strony internetowej

 

do czasu zakończenia obecności Użytkownika na Platformie
kontakt zainicjowany za pośrednictwem formularza kontaktowego

 

imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy (pracodawcy/zleceniodawcy), numer telefonu, inne dane dobrowolnie podane przez osobę, której dane dotycząart. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Usługodawcy jako administratora polegający na obsłudze zapytań oraz korespondencji kierowanej bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą przy wykorzystaniu funkcjonalności Platformy

 

do czasu zakończenia korespondencji lub wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
kontakt telefoniczny z osobami, których dane dotycząnumer telefonu, imię i nazwisko, inne dane podane dobrowolnie podczas rozmowy przez osobę, której dane dotycząart. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Usługodawcy jako administratora polegający na obsłudze zapytań oraz korespondencji kierowanej bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą

 

do czasu zakończenia rozmowy lub wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
badanie ruchu na Platformie

 

adres IP, pliki cookiesart. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotycządo czasu utraty przydatności danych lub wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą

 

wysyłka Newsletteraadres e-mailart. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą)do czasu utraty przydatności danych do realizowanego celu przetwarzania lub cofnięcie zgody przez osobę, której dane dotyczą

 

 • W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez daną osobę z Platformy niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia zakresu jego odpowiedzialności. Będzie to następować na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadnionego interesu Usługodawcy polegającego na możliwości dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami.
 • Usługodawca nie będzie przekazywać danych osobowych do państw trzecich (poza EOG). W przypadku gdyby jednak powstała taka konieczność, Usługodawca zapewnia, że: i) zastosuje jeden z dopuszczalnych przez RODO instrumentów prawnych legalizujących transfer; ii) zweryfikuje odbiorcę danych, jak również oceni możliwość ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą przez państwo tego odbiorcy; iii) przed dokonaniem transferu poinformuje osoby, których dane mają zostać przekazane do państwa trzeciego i wskaże im ich prawa związane z transferem.

 

 1. ODBIORCY DANYCH
  • Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim. Odbiorcami danych Użytkowników, mogą być w szczególności: dostawca hostingu, operator poczty elektronicznej (e-mail), firma programistyczna, dostawca oprogramowania, dostawca usługi do wysyłki wiadomości e-mail, podmioty zapewniające rozwiązania chmurowe.
  • Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym lub instytucjom (organy ścigania, sądy, służba bezpieczeństwa) uprawnionym do uzyskania do nich dostępu na podstawie powszechnie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  • Każdy podmiot, któremu Usługodawca powierza do przetwarzania dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych („Umowa powierzenia”), gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe za pośrednictwem innego podmiotu wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Usługodawcy.
  • Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym na podstawie Polityki Prywatności może nastąpić wyłącznie za zgodą wyrażoną uprzednio na piśmie przez osobę, której dane dotyczą.

 

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
  • Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Usługodawcy, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Usługodawca, (b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Usługodawcę na temat danej osoby, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Usługodawcy dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, (f) cofnięcia Usługodawcy zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Usługodawcę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  • Realizacja praw osób, których dane dotyczą może nastąpić w szczególności przy wykorzystaniu kanałów komunikacji, o których mowa w ust. 1.2. niniejszej Polityki Prywatności lub poprzez kontakt z IOD (jego dane wskazane są w ust. 1.3.).
  • W przypadku chęci skorzystania przez osobę, której dotyczą z jednego ze swoich praw rekomendowanym jest kontakt pod adresem e-mail: support@exacto-group.com lub bezpośrednio z IOD. Pozwoli to jak najszybsze podjęcie działań przez Usługodawcę.

 

 1. INNE DANE
  • Usługodawca może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje na temat Użytkowników, w tym: adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, data i czas systemowy rejestracji w Aplikacji i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, informacje o przeglądarce Użytkowników, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Platformą. Dostęp do danych, o których mowa w zdaniach poprzedzających, mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na Platformie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkowników.
  • Usługodawca może korzystać z narzędzi analitycznych Google Analytics oraz HotJar, w ramach których ma dostęp do zanonimizowanych informacji na temat Użytkowników, w tym: informacji o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik, czasu spędzonego na Platformie. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika i nie pozwalają na ich identyfikację i nie są danymi osobowymi w rozumieniu przepisów RODO.
  • Zakres wykorzystywania względem Użytkownika narzędzi, o których mowa w pkt 5.2. powyżej uzależnione jest od zakresu zgód jakie wyraził on w zakresie wykorzystywania Cookies.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO
  • Usługodawca dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. W tym celu Usługodawca wdrożył odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych uwzględniające ryzyka związane z procesami przetwarzania danych osobowych. W szczególności Usługodawca zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów RODO poprzez stosowanie m.in. certyfikatów SSL. Zbiory zgromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych przechowywane są na zabezpieczonych serwerach, a dane osobowe chronią także wewnętrzne procedury Usługodawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
  • Niezależnie od powyższego, Usługodawca wskazuje, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia danej osoby szkodliwego oprogramowania (malware), jak również uzyskaniem dostępu do danych, w tym danych osobowych, przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania tego typu zagrożeń, każda osoba powinna stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne (programy antywirusowe) lub chroniących identyfikację w sieci Internet.

 

 1. PLIKI COOKIES
  • W celu prawidłowego działania Platformy Usługodawca korzysta z plików cookies („Cookies”). Cookies są informacjami tekstowymi zapisywanymi na urządzeniu Użytkownika (komputerze lub smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Platformy lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich.
  • Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki, (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu, aż do ich skasowania.
  • Na podstawie Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości ani dokonanie identyfikacji w żaden inny sposób. Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
  • Pliki generowanie bezpośrednio przez Usługodawcę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmioty współpracujące z Usługodawcą) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
  • Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej.
  • Użytkownik może samodzielnie wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcjonalności Platformy.
  • Użytkownik może samodzielnie usunąć zapisane na swoim urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej.
  • Usługodawca wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: utrzymywania sesji Użytkowników; konfiguracji Platformy; analizy i badania oglądalności, w tym liczba kliknięć i ścieżki poruszania się przez Użytkowników na Platformie w celu doskonalenia jej wyglądu i organizacji treści, czasu spędzonego na Platformie, liczby Użytkowników i częstotliwości odwiedzania przez nich Platformy.
  • Usługodawca wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu tworzenia anonimowych statystyk pozwalających na optymalizowanie użyteczności Platformy, jak również analizy i badania zachowania Użytkowników w ramach Platformy.
  • Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Data wejścia w życie Polityki Prywatności: 23.02.2024

Porozmawiajmy
o Twoim projekcie!

Umów się na konsultacje i opowiedz nam więcej o swoich celach. Doradzimy Ci najlepsze rozwiązania i pokażemy, jak współpracujemy z międzynarodowymi markami i importerami samochodów.

Umów konsultację